8. maj
0% (0 glasov)
9. maj
100% (11 glasov)
10. maj
0% (0 glasov)
Število prejetih glasov: 11